COMMUNITY

באלנאס קהילה

באלאנס קהילה

התנדבות בקהילה היא חלק בלתי נפרד מהפעילות שלנו.

ההנאה לתרום ולהתנדב במקומות בהם הבלתי אפשרי פתאום הופך לאפשרי גורם לנו לרצות עוד ועוד להיות חלק מהקהילה והתרומה ולהניע מהלכים יצירתיים עבור... מי שצריך!

מתגלגלים בקהילה